Struktura studijskog programa

Naziv studijskog programa

Master profesor geografije (1 godina, 60 ESPB)

Vrsta studija i ishod procesa učenja

Master studije

Stručni, akademski, odnosno naučni naziv

Master profesor geografije

Uslovi za upis na studijski program

 • Završene osnovne akademske studije (diplomirani profesor geografije), ili odgovarajauće osnovne akademske studije (240 ESPB);
 • Pozicija na rang-listi u okviru odobrene upisne kvote studenata.

Studenti  koji su završili osnovne studije nesrodnih disciplina moraju da polažu ulazni modul koji se sastoji od 11 predmeta: Hidrologija, Klimatologija, Hidrologija, Geografija stanovništva, Geografija naselja, Opšta privredna geografija, Geografija Srbije, Regionalna geografija Evrope, Regionalna geografija Azije i Afrike, Regionalna geografija Amerike i Australije.

Struktura studijskog programa

Struktura studijskog programa Master studija – Master profesor geografije u jednogodišnjem trajanju obuhvata ukupno 2 obavezna predmeta i 10 izbornih predmeta, od kojih studenti biraju 4 predmeta.

Bodovna vrednost predmeta

Bodovna vrednost svakog predmeta iskazana je u tabeli rasporeda predmeta po semestrima i godinama studija, kao i u tabelama specifikacije predmeta. Ukupan broj ESPB na studijama je 60, pri čemu je broj ESPB u okviru izbornih predmeta 24, dok izrada master rada nosi 25 ESPB.

Završni rad

Studijskim programom je predviđena izrada završnog rada. Bodovna vrednost završnog-master rada na diplomskim studijama je 25 ESPB.

Preduslovi za upis predmeta

Preduslovi za upis pojedinih predmeta ili grupe predmeta su naznačeni u tabelama specifikacije predmeta.

Izborni predmeti sa drugih studijskih programa

Izborni predmeti iz drugih studijskih programa iskazani su u listi izbornih predmeta, te student bira izborne predmete  sa predložene liste izbornih predmeta.

Prelazak sa drugih studijskih programa

Uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa u okviru sličnih oblasti definišu se na osnovu važećih studijskih programa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

Nastava se realizuje  aktivnom i interaktivnim metodama i uključuje: predavanja, vežbe, mentorski rad, samostalni rad studenata, seminarske radove, konsultacije.

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa  master studija Master profesor geografije jeste da celovito obrazuje studente za predmetnog nastavnika geografije u osnovnom i srednjem obrazovanju i da ih pripremi za rad u obrazovno-naučnim institucijama sa zakonski predviđenim zvanjima, kao i za rad u stručnim, razvojnim i nadzornim pedagoškim službama u organima uprave. Akademsko geografsko obrazovanje u okviru ovog studijskog programa omogućuje kontinuitet u razvoju geografskog obrazovanja stečenog u osnovnim akademskim studijama geografije ili srodnih studijskih programa. Diferenciranjem nastavnih sadržaja u okvire uskih geografskih naučnih disciplina i njihovom integracijom u interdisciplinarnim oblastima postiže se formiranje fleksibilnog sistema geografskog znanja, što omogućuje razumevanje osnovnih teorijskih postavki savremene geografije. Pedagoško-psihološki i metodički moduli organizovani su tako da u potpunosti odgovaraju zahtevima savremene nastave geografije. U okviru master studija Master profesor geografije metodički modul  obrazuje studente u konkretnom domenu realizacije savremene nastave geografije. Studenti se uvode u naučna istraživanja u oblasti geografskog obrazovanja.

Ciljevi studijskog programa

Cilj studijskog programa master studija Master profesor geografije je da obrazuje predmetne nastavnike geografije koji mogu u potpunosti da odgovore izazovima savremenog geografskog obrazovanja. To podrazumeva geografsko obrazovanje usklađeno sa najnovijim naučnim dostignućima savremene geografije, kao i adekvatno obrazovanje u naukama o saznavanju i obučavanju. Ovaj studijski program omogućava formiranje i razvoj neophodnih nastavničkih kompetencija kod budućih profesora geografije. Pružajući široko i savremeno akademsko, teorijsko-metodološko i naučno obrazovanje u oblasti geografskih naučnih disciplina obezbeđuje potrebne stručne kompetencije, a savremeno zasnovani metodički i pedagoško-psihološki moduli omogućavaju razvoj pedagoških, didaktičkih i metodičkih kompetnecija. Ovaj studijski program koncipiran je tako da podstiče svršene studente na permanentno usavršavanje i dalji profesionalni razvoj.

Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem ovog studijskog programa student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 • Sposobnosti analize, sinteze i predviđanja posledica;
 • Sposobnost kritičkog mišljenja;
 • Sposobnost rešavanja konkretnih problema primenom naučnog metoda i postupaka;
 • Sposobnosti za komunikaciju i interakciju sa učenicima, sa roditeljima, sa kolegama, upravom i stručnim službama škole, kao i sa lokalnom zajednicom.

Ovaj studijski program omogućuje obrazovanje stručnjaka sa svim potrebnim specifičnom kompetencijama  za savremenu nastavu geografije i istarživanja u geografskom obrazovanju.

Ovi stručnjaci imaju razvijene kompetencije:

 • za primenu i razvoj profesionalnih znanja i vrednosti: stručnih (u okvirima svih užih geografskih disciplina), pedagoško-psiholoških i metodičko-didaktičkih;
 • za planiranje i samoevaluaciju sopstvenog profesionalnog razvoja i usavršavanja;
 • za planiranje, programiranje i upravljanje nastavnim procesom geografije u osnovnom i u opštem i stručnom srednjem obrazovanju;
 • za dizajniranje situacije učenja i stvaranje povoljne atmosfere za učenje geografije;
 • za ovladavanje procesima, metodama, postupcima i tehnikama istraživanja u geografskom obrazovanju.

 Stručnjaci koji završe ovaj studijski program osposobljeni su za :

 • Rad kao predmetni nastavnici geografije u osnovnom, srednjem stručnom i opštem srednjem obrazovanju;
 • Rad na stručnom usavršavanju i edukaciji u svim oblicima neformalnog geografskog obrazovanja;
 • Rad u obrazovno-naučnim institucijama sa zakonski predviđenim zvanjima;
 • Rad u stručnim, razvojnim i nadzornim pedagoškim službama u organima uprave.
Kurikulum

Struktura kurikuluma obuhvata raspored predmeta po semestrima, fond časova aktivne nastave i ESPB bodove.

ESPB bodovi

ESPB bodova na godini studija = 60

ESPB bodova nakon završenih studija = 60

Aktivna nastava

Časova aktivne nastave na godini studija = 42

Časova predavanja na godini studija = 11-16

Zastupljenost izbornih predmeta na diplomskim akademskim studijama je 40%.

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program Master profesor geografije

Izborna nastava na studijskom programu