др Срђан Рончевић

Рођен је 23.11.1975. године у Бачкој Паланци. Дипломирао је на Природно-математичком факултету у Новом Саду 1999. године (дипломирани хемичар), магистрирао 2002., а докторску дисертацију одбранио 2007. године. У звање редовног професора је изабран 2017. године из уже научне области Хемијска технологија. Изводи наставу из следећих предмета на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине: основне академске студије – Основи заштите околине, Деградација земљишта, Заштита земљишта, Хемијска технологија, Технологија заштите животне средине, Безотпадна технологија, Ремедијационе технологије; мастер академске студије – Екоинжењеринг; докторске академске студије – Одабрана поглавља заштите животне средине, Ремедијациони процеси.

Ментор је три одбрањене докторске дисертације. Коаутор је 2 универзитетска уџбеника и 7 помоћних уџбеника. Бави се научно-истраживачким радом из области хемије и технологије заштите животне средине, са акцентом на технологијама ремедијације воде, седимента и земљишта. Укупан индекс компетентности је преко 350, од чега 36 рада са SCI листе. Учествовао је у реализацији више од 40 пројеката и студија, од чега је руководио једним међународним, два национална и једним пројектом локалног значаја.

Био је помоћник директора Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине од 2010. до 2015. године, члан је Наставно-научног Већа ПМФ-а од 2009. године, руководилац основних академских студија хемије – контрола квалитета и управљање животном средином од 2013. године, руководилац за квалитет акредитоване Лабораторије за хемијска испитивања животне средине „Доцент др Милена Далмација“ (2009-2012., 2014-2015.), члан Стручног савета за област природно-математичких наука Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој од 2008. године, члан Комисије KS H047 – Хемија, Институт за стандардизацију Србије од 2012. године, потпредседник Одбора за интегрисани истраживачки рад и међународну сарадњу Сената Универзитета у Новом Саду од 2015. године и др.

Лични сајт