Добијање мишљења о етичности рада са огледним животињама

За добијање мишљења Етичке комисије за заштиту добробити огледних животиња Универзитета у Новом Саду (у наставку Етичка комисија) о етичности рада са огледним животињама у оквиру научно-истраживачке делатности (дипломског или мастер рада, докторске дисертације, пројектних задатака) потребно је:

  1. Упознати се са Правилником за рад са експерименталним животињама Универзитета у Новом Саду,
  2. Упознати се са Пословником о раду Етичке комисије за добробит животиња Универзитета у Новом Саду,
  3. У електронској форми попунити образац Захтева за одобрење спровођења огледа на животињама,
  4. Послати Молбу за добијање мишљења Етичке комисије за заштиту добробити огледних животиња Универзитета у Новом Саду, попуњен образац и приложену литературу (у pdf формату) на имејл Етичке комисије: zastita.zivotinja@uns.ac.rs

Kада Етичка комисија буде заказала седницу, кандидати ће електронским путем (имејлом) бити обавештени о времену и месту одржавања, како би могли присуствовати седници и на њој образложити свој захтев. У случају спречености кандидата, седници мора присуствовати барем један члан истраживачког тима који може образложити захтев, јер у противном неће бити разматран.

Председник Етичке комисије је др Марија Пајић, доцент на Департману за ветеринарску медицину, Пољопривредни факултет УНС.

НАПОМЕНА

Сходно Закону о добробити животиња (члан 33-52; “Службени гласник РС” бр 41/09) и Правилнику о условима за упис у регистар за огледе на животињама, садржини и начину вођења тог регистра, програму обуке о добробит огледних жвиотиња, обрасцу захтева за одобрење за спровођење огледа на животињама, начину, неге, поступања и лишавања живота огледних животиња, као и садржини и начину вођења евиденције о држању, репродукцији, промету,односно спровођењу огледа на животињама (“Службени гласник РС” 29/10), лица укључена у огледе на животињама, као и лица задужена за заштиту добробити огледних животиња и бриге о њима су обавезна да су обучена за активности које преузимају у том послу, тј. да су прошла одговарајућу обуку (време, место и линкови ће бити благовремено објављени).