Na osnovu Odluke Saveta Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, broj 0601-154a/22-3 od 15. juna 2022. godine, Dekan Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, 24.11.2022. godine, objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA PRODAJU/KUPOVINU

POKRETNE IMOVINE – OSNOVNOG SREDSTVA – MOTORNOG VOZILA

Predmet prodaje je osnovno sredstvo – motorno vozilo – komada jedan, putničko vozilo marke CHEVROLET KALOS, neregistrovano, pogonsko gorivo BMB, godina proizvodnje 2006., nije registrovano, broj šasije KL1SF08TJ6B601650, broj motora PUS82271100045, radna zapremina 1150 ccm, snaga motora 53 kw, boja tehnički 3m crvena, broj vrata 5, broj sedišta 5, masa praznog vozila 1065 kg, menjač manuelni, sa pređenih 112.050 kilometara, set zimskih guma na vozilu, uz vozilo ide i komplet letnjih guma, neispravno, nije havarisano, početne prodajne cene 101.810,70 dinara, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Vozilo se prodaje u viđenom i zatečenom stanju, po principu VIĐENO – KUPLJENO, bez prava kupca na bilo kakve naknadne reklamacije i prigovore u pogledu ispravnosti, kompletnosti, kvaliteta i tehničkih karakteristika vozila i eventualnih nedostataka.

Kriterijum za ocenjivanje ponuda je najviša ponuđena cena, koja ne može biti niža od početne prodajne cene.

Dokumentacija za prodaju vozila može se preuzeti elektronskim putem, na internet stranici Fakulteta ili lično u sedištu Fakulteta u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića broj 3, kancelarija broj 5, prizemlje, radnim danom u vremenu od 10,00 do 12,00 časova, počev od dana objavljivanja na internet stranici Fakulteta i u dnevnom listu „Dnevnik“.

Pravo podnošenja ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove iz Uputstva za sačinjavanje ponuda i ovog poziva i izvrše uplatu depozita u visini od 10% početne prodajne cene vozila.

Uplata depozita vrši se na račun Fakulteta, broj 840-1711666-19, sa pozivom na broj 97 200317.

Ponuda na propisanom obrascu,  može se dostaviti putem pošte, ili lično, svakog radnog dana,  kancelarija broj 5, prizemlje, u  zatvorenoj  (zalepljenoj)  koverti, na adresu Prirodno matematički fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića broj 3,  sa naznakom „PONUDA ZA VOZILO – NE OTVARAJ“; najkasnije do 15.12.2022. godine, do 10,00 časova.

Na poleđini koverte obavezno navesti naziv i adresu ponuđača, broj telefona i ime i prezime lica za kontakt.

Ukoliko ponudu dostavlja poštom, ponuđač je dužan da obezbedi da ponuda stigne na naznačenu adresu pre isteka roka za dostavljanje ponuda.

Ponuda dostavljena nakon označenog roka smatraće se neblagovremenom i biće vraćena neotvorena ponuđaču, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.

Otvaranje ponuda obaviće će se u prostorijama Prirodno matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića broj 3, na Departmanu za fiziku, dana 15.12.2022. godine, sa početkom u 11,00 časova.

Otvaranju ponuda mogu da prisustvuju ponuđači, odnosno njihovi ovlašćeni predstavnici.

Neposredno, pre početka postupka otvaranja ponuda, predstavnici ponuđača – pravnih lica moraju predati Komisiji ovlašćenje izdato od strane ovlašćenog lica, potpisano i overeno pečatom, dok predstavnici ponuđača – fizička lica moraju predati Komisiji na uvid ličnu kartu i fotokopiju lične karte.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće doneta u roku od 5 (pet) dana od dana otvaranja ponuda.

Izabrani ponuđač je dužan da, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnije ponude, zaključi ugovor sa Fakultetom, o kupoprodaji vozila, a ponuđenu cenu uplati na račun Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, broj 840-1711666-19, u roku od 5 (pet) dana od dana zaključenja ugovora, kada stiče pravo da preuzme vozilo, sa pratećom dokumentacijom.

Izabrani ponuđač, sa kojim Fakultet zaključi ugovor o prodaji vozila, dužan je da plati porez na dodatu vrednost na ponuđenu cenu i snosi troškove prenosa vlasništva, troškove transporta i sve druge troškove.

Ponuđaču koji je dostavio najpovoljniju ponudu depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.

Ponuđač koji je dostavio najpovoljniju ponudu, a odustane od kupovine, odnosno ne zaključi (potpiše) ugovor u utvrđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita, kao i pravo da učestvuje u eventualnoj ponovnoj javnoj prodaji istog vozila.

Svim učesnicima u postupku nadmetanja za prodaju, odnosno kupovinu vozila, koji nisu dostavili najpovoljniju ponudu, depozit će biti vraćen u roku od 3 (tri) dana od dana otvaranja ponuda, preko računa koji upišu u obrazac ponude.

Postupak otvaranja ponuda sprovodi Komisija koju imenuje Dekan Fakulteta.

Razgledanje vozila i uvid u prateću dokumentaciju može se izvršiti u sedištu Prirodno matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Departman za fiziku, Trg Dositeja Obradovića broj 3, svakog radnog dana, u vremenu od 08,00 do 10,00 časova.

Osoba za kontakt je Željko Ralić, broj telefona 021/4852801.

D E K A N

Prirodno-matematičkog fakulteta

Dr Milica Pavkov Hrvojević, redovni profesor

Prilozi: