Između ostalih zemalja, Višegrad stipendije su dostupne studentima osnovih,  master i post-master studija koji su državljani Albanije, Jermenije, Azerbejdžana, Belorusije, Bosne i Hercegovine, Gruzije, Kosova, Moldavije, Crne Gore, Severne Makedonije, Srbije i Ukrajine za studiranje u inostranstvu u zemljama Višegrad Fonda.

Državljanstvo, mesto stalnog boravka i sedište matičnog univerziteta moraju da se razlikuju od zemlje institucije domaćina; štaviše, prethodni nivo univerzitetskih studija kandidata mora biti završen u zemlji koja nije ista kao zemlja za koju se aplicira za stipendiju. Udaljenost između lokacije trenutnog poslodavca/univerziteta ili mesta stalnog boravka podnosioca prijave i univerziteta/instituta domaćina mora biti veća od 150 kilometara.

Period studija/dužina stipendiranja je 1–4 semestra za redovne master studije, kao i za osnovne studije, ili 1–2 semestra za redovne studije/istraživanje posle master studija.

Iznos stipendije je 2.500 € po semestru za studenta + 1.500 € po semestru za instituciju domaćina.

Rok za prijavu: 15. mart 2022. godine